РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - ЕПМ д.о.о.е.л.


HydroX

РИ-ЕПМ исто така е и локално застапништво на Данската компанија: HYDRO-X А/Ѕ, при што сме и овластени претставници, дистрибутери и сервисери на производите на HYDRO-X. Обезбедуваме комплетен консалтинг, испорака на опрема и константно снабдување со производите на HYDRO-X до сите потрошувачи, периодична техничка и хемиска контрола на системот во работна состојба, техничка поддршка на локалните потрошувачи.


HYDRO-X е единствен производ со едноставна уникатна постапка за кондиционирање на котловската вода и водата во системите на далечинско греење и ладилни системи, кој обезбедува константна контрола, моментално лоцирање на дефектот, оперативна економија, чиста заштеда на трошоците, добивате безбедно решение и се разбира сертифициран квалитет!

При третирањето со HYDRO-X комплексните производи се постигнува:

  • Отстранување на постоечкиот каменец во текот на работењето на постројките;
  • Спречување на настанување на каменец и настанување на било какви цврсти наслаги во системот;
  • Апсорпција на кислородот и спречување на кислородна корозија кај котловските системи;
  • Сопирање на било која работна корозија во системот кај сите енергетски системи;
  • Заштита и спречување на корозија кај сите метални делови во системот;
  • Кондиционирање на талогот поради полесно отстранување од системот;
  • Регулација и одржување на Ph вредноста во водата и др.