РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - ЕПМ д.о.о.е.л.


За нашата компанија

Компанијата “РИ-ЕПМ” Рударски Институт д.о.о.е.л., авторизиран и овластен сервис на SICK – Германија, постои од 1988 година како функционален дел од Рударскиот Институт од Скопје. Во август, 1997 година “РИ-ЕПМ” почнува да делува како независна компанија во приватна сопственост и која до денес постигнува важни и значајни резултати во својата област.

Вработените во “РИ-ЕПМ”, кои со степенот на едукација, искуството и пожртвуваното работење во голема мера се заслужни за постигнатите резултати, квалитетот и организираноста на компанијата воопшто.

Во “РИ -ЕПМ” се интегрирани експерти од секоја област – тргнувајќи од планирање и изготвување на документација за набавка на опрема, нејзина монтажа, пуштање во работен процес и гаранција за квалитет.

Со своето долгогодишно работење и егзистирање “РИ-ЕПМ” има воспоставено блиска соработка со компаниите и институциите кои работат на проекти во полето на екологијата и проекти поврзани со електронската и машинската индустрија од земјата и странство.

Освен што сме присутни во Македонија, нашите услуги ги даваме и во земјите од регионот, како: Бугарија, Албанија, Романија, Косово, Србија, Украина и др.


Области на дејност на Секторите во РИ-ЕПМ:

  • Контрола на квалитет на воздух (сопствена апаратура за вршење на мерења на одредени компоненти);
  • Контрола на концентрација на прашина и гасови (емисија) од индустриски објекти;
  • Продажба, одржување, калибрирање и баждарење на уреди од реномираната германска фирма SICK MAIHAK за пратење на емисија на штетните гасови и процес на технологија во индустриски објекти;
  • Информатичка и комуникациска технологија вклучително со процесирање, контролирање и сервисирање. Овој сектор исто така се занимава со продажба на наменски компјутери, компјутерски делови и софтвер.

Нашата компанија во 2010 година и во 2013 година се здоби со престижниот сертификат за квалитет ИСО 9001. Истите можете да ги погледнете на следните линкови:


Врската помеѓу процесите во РИ-ЕПМ може да се види на следната шема: